ග්ලෝබල් පඬිවදන

මාර්තු 2013 - නිකං වැඩක් බලාගෙන යනවා මනුස්සයෝ යන්න මාලිංග    අප්‍රේල් 2014 - ජාතික වීර මාලිංග   ඔබට මතකද 2013 මාර්තු මාසයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කමිටු පරිශ්‍රයේදී සිදුවුණු "නිකං වැඩක් බලාගෙන යනවා මනුස්සය...
Site Administrator

මෙන්න ලින්ක් එක/Here is the link. http://goo.gl/U3y8cX   තරඟ නීති...1. තරඟ අවසාන දිනය දෙසැම්බර් 31 වැනිදා.2. ජයග්‍රාහකයන් හා ජයග්‍රාහිකාවන් කුසපත් ඇදීමෙන් තෝරා ගනු ලැබේ.3. ජයග්‍රාහකයන් හා ජයග්‍රාහිකා...
Neha De Alwis

හේතූන් හා පිළියම්: ඇස් තද පාට ඇස් යටතේ අඳුරු කවයන් (periorbital අඳුරු කව හෝ periorbital වීමක් සිඳු නොවේ) සුන්දරත්වය-දැනුවත් මෙන්ම සාමාන්ය ජනතාව සඳහා ලොකු කනස්සල්ල විය හැක. මෙම කව හෝ බෑග් මුහුණේ නැවුම...
Back To Top
TOP