ගුරුකම් අසපුව

ගුරුකම් අසපුව

Lives in Sri Lanka · Born on November 9
පහත දේ එලෙසම යොදන්න / Type below
36091
August 3, 2016
ගුරුකම් අසපුව
shared...
August 3, 2016 12:26 pm
යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම්
අබිලිං මාමා
බුදු හාමුදුරුවෝ නම් කීවේ ඔව්ව පස්සේ යන්ට එපා තමුන්ගේ ආත්ම විශ්වාසෙන් කරන දේ කරන්ට කියල. බල තණ්හාවයි, ධන තණ්හාවයි නිසා මිනිස්සු ආත්ම විශ්වාසේ පැත්තක දාල මෙව්වා පස්සේ දුවනවා ක්‍ෂණික විසඳුම් හොයාගෙන. අනේ කාලේ ...වනේ වාසේ....
  • August 3, 2016
  • ·
  • Like
36089
August 3, 2016
36090
August 3, 2016
ගුරුකම් අසපුව
created a listing.
August 3, 2016 12:21 pm
View More
Back To Top
TOP